Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

teoria_procesu.JPGKsiążka pt. "Teoria procesu fotograficznego" której autorem jest profesor Romer Witold, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 1955 roku. Ilość stron 290, oprawa twarda.

Unikatowe wydawnictwo z zakresu podstaw halogenosrebrowego procesu fotograficznego. Jedyna taka książka w języku polskim. Profesor Witold Romer był autorem tonorozdzielczej techniki izohelii, artystą fotografikiem, członkiem ZPAF i wielkim autorytetem światowej skali w zakresie rozdzielczości i ziarnistości obrazów fotograficznych.

 
Spis treści książki:

Rozdział I

POWSTAWANIE OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO

- Wynalazek fotografii
- Wielkości fotametryczne i podstawowe prawa
- Proces fotografiozny
- Fotochemia i fotografia. Reakcje fotochemiczne stosowane w procesach fotograficznych.
- Ogólne zasady sporządzania chlarowcosrebrawych warstw fotograficznych
- Wytrącanie halogenków srebra.
- Dojrzewanie fizyczne.
- Dojrzewanie chemiczne.
- Obraz utajony
- Wiadomości ogólne. Teorie Gurneya i Motta.
- Najnowsz: rozwój teorii obrazu utajonego.
- Nowe prace radzieckie.
- Porównanie czułości detektorów światła.
- Wywoływanie i utrwalanie
- Podstawy termodynamiczne procesu wywoływania.
- Mechanizm procesu wywoływania. Utrwalanie.
- Sensy bilizac ja optyczna
- Zjawisko sensybilizacji.
- Sensybilizatory optyczne.
- Tworzenie związków kompleksowych i adsorpcja barwnika.
- Agregacja cząsteczek i sensybilizacja drugiego rodzaju.
- Wydajność sensybilizacji.
- Super-sensybilizacja.
- Antysensybilizacja.

Rozdział II

POMIARY SENSYTOMETRYCZNE

- Pojęcie sensytametrii
- Źródło światła
- Temperatura barwy i temperatura czarna. Międzynarodowy wzorzec fotometryczny.
- Międzynarodowy fotograficzny wzorzec światła.
- Zasilanie żarówek wzorcowych.
- Sensytometry 2
- Skale naświetleń. Sensytometry ze skalą czasową.
- Sensytometry ze skalą oświetleniową oparte na zasadach geometrycznych.
- Sensytometry ze skalą oświetleniową oparte na pochłanianiu światła.
- Sporządzanie klinów fotometrycznych.
- Wywoływanie próbek sensytonnekrycanych
- Skład wywoływacza. Sposób wywoływania; zjawiska sąsiedztwa.
- Gęstość optyczna 110
- Gęstość optyczna w świetle rozproszonym. Gęstość optyczna w świetle skierowanym. Współczynnik Calliera.
- Gęstość optyczna w świetle podwójnie rozproszonym. Spektralne typy gęstości optycz­nej. - Gęstość optyczna w świetle odbitym. Zależność między gęstością optyczną a liczbą i wielkością ziarn; równoważnik fotometryczny.
- Densytometry
- Densytometry wizualne.
- Densytometry fotoelektryczne.

Rozdział III

ZALEŻNOŚCI MIEDZY NAŚWIETLENIEM. WYWOŁANIEM I ZACZERNIENIEM

- Właściwości ogólne krzywej charakterystycznej
- Opis krzywej charakterystycznej.
- Gradient i współczynnik kontrastowości.
- Pojęcie inercji.
- Kinetyka wywoływania
- Wzrost gęstości optycznej.
- Prawo stałego stosunku gęstości.
- Wzrost kontrastu.
- Zadymienie.
- Wyznaczanie y x i k. Odstępstwa od przebiegu reakcji według równania pierwszego rzędu.
- Wpływ temperatury. Wywoływanie emulsji technicznych.
- Wpływ substancji hamujących i wywoływanie - wyrównawcze.
- Teoria krzywej charakterystycznej
- Czynniki wpływające na kształt krzywych.
- Elementarna krzywa charakterystyczna.
- Statystyka trafiania ziarn przez kwanty światła.
- Wpływ grubości oblewu. Najwyższa możliwa kontrastowość.
- Ujęcie matematyczne krzywej charakterystycznej.
- Podstawy praktycznej charakterystyki sensytometrycznej materiałów fotograficznych
- Kryteria światłoczułości materiałów negatywowych. Próg czułości. Inercja. Czułość praktyczna. - Kryteria gradientowe.
- Odblask
- Zjawisko odblasku i sposoby przeciwdziałania jego powstawaniu. Pomiar odblaskowości.
- Sensytometria papierów fotograficznych
- Zależność między gęstością w odbiciu a gęstością w przezroczu.
- Czynniki wpływające na gęstość maksymalną.
- Przebieg procesu wywoływania.
- Praktyczna charakterystyka sensytometryczna.
- Sensytometria materiałów rentgenograiicznyeh 181
- Rodzaje rentgenografii. Zarys metod pomiaru czułości materiałów rentgenograficznych.

Rozdział IV

ODSTĘPSTWA OD PRAWA ODWROTNEJ PROPORCJONALNOŚCI. ZJAWISKA INWERSJI

- Odstępstwa od prawa odwrotnej proporcjonalności.
- Latensyfikacja.
- Zależność efektu fotograficznego od oświetlenia. Mechanizm zjawisk. Latensyfikacja.
- Zjawiska inwersji
- Zjawiska: Claydena, Villarda i Alberta.
- Solaryzacja.
- Zjawisko Her-rschla.
- Zjawisko Sabbatiera.

Rozdział V

SPEKTBOSENSYTOMETRIA I BARWOCZUŁOŚĆ

- Zadania
- Przyrządy używane w spektrosensytametrii
- Rodzaje spektrografów.
- Sposoby osłabiania światła.
- Monochromatory.
- Metody pomiaru i wyrażania wyników
- Wpływ długości fali na kształt krzywej charakterystycznej.
- Krzywa spektralna czułości.
- Rachunkowe metody spektrosensytometirii
- Prawo addytywności działania świateł barwnych.
- Obliczenia oparte na prawie addytywności.
- Typy barwoczułośoi
- Podział ogólny.
- Emulsje niesensybilizowane optycznie.
- Emulsje ortochromatyczne.
- Emulsje panchromatyczne.
- Emulsje infrachromatyczne.
- Reprodukcja ortotonalna.
- Ilościowe określanie barwoczułości.

Rozdział VI

REPRODUKCJA JASNOŚCI

- Reprodukcja obiektywna
- Rozpiętość jasności fotografowanych scen. Wpływ światła rozproszo­nego w kamerze.
- Krzywa reprodukcji jasności.
- Pożądany kształt krzywych charakterystycznych.
- Długość użytecznego odcinka krzywej charakterystycznej materiału negatywowego.
- Krzywa reprodukcji przy powiększaniu.
- Reprodukcja subiektywna
- Badanie czynników subiektywnych.
- Subiektywna ważność odcinków skali tonów.
- Subiektywne czynniki wpływające na kontrast.

Rozdział VII

ZIARNISTOŚĆ WARSTW FOTOGRAFICZNYCH

- Trzy aspekty ziarnistości
- Ziarnistość strukturalna
- Średnia wielkość i rozkład wielkości ziarn.
- Ziarnistość strukturalna warstwy fotograficznej niewywołanej i jej właściwości.
- Ziarnistość strukturalna warstwy wywołanej.
- Ziarnistość optyczna.
- Czynniki wpływające na ziarnistość optyczną.
- Przyczyny powstawania ziarnistości optycznej.
- Statystyczna teoria ziarnistości.
- Ziarnistość subiektywna
- Pomiar ziarnistośc
- Porównywalność wyników pomiarów.
- Obiektywne metody pomiaru ziarnistości optycznej.
- Pomiar ziarnistości subiektywnej w oparciu o widoczność desenia ziarnistego.
- Pomiar ziarnistości subiektywnej w oparciu o zdolność zacierania rysunku.
- Pomiar ziarnistości strukturalnej.

Rozdział VIII

ROZDZIELCZOŚĆ


- Teoria razdzietoziości
- Rozdzielczość — zdolność rozdzielcza — ostrość.
- Niezbieżność obrazu.
- Rozdzielczość zespołu: obiektyw — warstwa światłoczuła.
- Pomiar zdolności tfoizdzielcizej wainstw fonograficznych
- Ogólne zasady pomiaru.
- Obiektyw wzorcowy.
- Deseń wzorcowy.
- Kamera resolwometru.
- Technika pomiaru.
- Ograniczenia metody standardowej.

Bibliografia

Skorowidz

 

 

W górę